Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov - súťaž "Láska robí divy"

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(ďalej len „GDPR“)

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ - Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:  50 861 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel  Sro, vložka č.  120152/B (ďalej len „my“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „Stanica Nivy“) by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.

 Stanica Nivy je súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku (ďalej len „HB Reavis Group“), na základe čoho sa v tomto Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group.

 1) V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ (vyhlasovateľ súťaže) by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).

Zároveň by sme Vás radi informovali, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti  s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2) Aký je náš účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • efektívna komunikácia v súvislosti priebehom súťaže;
 • zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 • zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;
 • plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;
 • zasielanie upozornení ohľadne zmien;
 • zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;
 • komunikácia a overovanie Vašej identity;
 • iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;
 • marketingová komunikácia – oslovovanie účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.

Účasť v súťaži je možná iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V opačnom prípade sa súťaže nemôžete zúčastniť.

3) Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, email a v prípade výhry, adresu na doručenie výhry.

4) Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (účasti v súťaži), Vaše osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy (súťaže) a do skončenia lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy (súťaže).

V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, Vaše osobné údaje budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy (súťaže).

5) S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže môže vyhlasovateľ poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu, najmä spoločnosť Dataconcept s.r.o.. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

6) Prenášame Vaše údaje do tretích krajín? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

7) Ostatné informácie

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

8) Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene, alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu
 • Právo získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

9) Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Stanica Nivy s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm