Parkovací poriadok

Parkovací poriadok

Nivy je unikátny a multifunkčný objekt. Je nákupným bulvárom, gastronomickou destináciou, dopravným uzlom, miestom na prácu aj oddych, tržnicou a mestským parkom v jednom. Chceli by sme vám ponúknuť jedinečný zážitok, príjemné a kultúrne prostredie, v ktorom sa budete dobre cítiť. Parkovací poriadok slúži pre účely vymedzenia práv a povinností návštevníkov využívajúcich parkovisko a k zaisteniu bezpečného a pokojného prostredia v objekte Nivy. Jeho užívatelia sú povinní dodržiavať jeho ustanovenia.

Ďakujeme, že budete rešpektovať a dodržiavať Parkovací poriadok a prajeme vám príjemné zážitky.

OTVÁRACIA DOBA PARKOVISKA: PO-NE od 0:00 hod-24:00 hod

Všeobecné pravidlá pre využívanie parkoviska objektu Nivy :

• Na všetkých parkovacích plochách platia ustanovenia Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke na pozemných komunikáciách

• Parkovanie motorových vozidiel je spoplatnené v zmysle cenníka. Parkovacia doba je 24hod. Poplatok sa uhrádza výlučne cez automatické pokladne_ parkovacie platobné stanice alebo bankové terminály umiestnené na výjazdových závorách

• Maximálna povolená výška pre vjazd na parkovisko je 2,1m

• Motorovým vozidlám je povolené parkovať iba na miestach na to určených, t.j. označených vodorovným dopravným značením

• Vozidlám s pohonom LPG a CNG je do priestorov podzemného aj nadzemného parkoviska vjazd zakázaný

• Rýchlosť automobilov po celej ploche parkoviska je obmedzená na max. 10km/hod

• Parkovací systém je vybavený kontrolou EČV

• Výjazd z parkoviska je možný iba po zaplatení stanoveného poplatku

• Motorové vozidlá brániace normálnej prevádzke na parkovisku, alebo vozidlá umiestnené v priestoroch parkoviska v rozpore s týmto Prevádzkovým poriadkom parkoviska budú na náklady majiteľov týchto vozidiel odstránené z priestorov parkoviska objektu Nivy

• Parkovisko nie je strážené, za odložené veci umiestnené vo vozidle neručíme.

V priestoroch parkoviska objektu Nivy je zakázané:

1. Fajčiť, ako aj používať otvorený oheň a iné látky /predmety, ktoré môžu byť považované za nebezpečné a to vrátane akejkoľvek manipulácie s takýmito látkami/predmetmi

2. Pohybovať sa osobám pod vplyvom alkoholu, alebo osobám pod vplyvom omamných a psychotropných látok znižujúcich pozornosť

3. Akékoľvek zastavenie motorového vozidla, alebo státie motorovým vozidlom mimo miest vyznačených na parkovanie

4. Poškodzovať priestor parkoviska a zariadenia prevádzkovateľa

5. Uskutočňovať údržbu a opravy vozidiel, vrátane doplňovania prevádzkových kvapalín

6. Akokoľvek znečisťovať parkovacie plochy ohorkami cigariet, blatom alebo inými kvapalinami z vozidiel, výkalmi či odpadkami

7. Žobrať, robiť akékoľvek tanečné, eskamotérske, hudobné alebo spevácke produkcie, prevádzkovať akékoľvek ďalšie zábavné aktivity, vrátane stávok, lotérií, alebo hazardných hier

8. Prevádzkovať stánkový alebo pochôdzkový predaj bez vopred udeleného písomného povolenia schváleného Správou objektu Nivy, uskutočňovať dílerské činnosti a všetky činnosti politického, zhromažďovacieho či manifestačného charakteru, vrátane dobročinných akcií, bez vopred udeleného písomného súhlasu Správy objektu Nivy

9. Umiestňovať letáky, transparenty, heslá, výzvy a pod. a to i pripevnené na karosérie parkujúcich vozidiel

10. Fotografovať, filmovať alebo zhotovovať videozáznamy na reklamné účely bez vopred udeleného písomného súhlasu Správy objektu Nivy

11. Prevádzkovať cvičné jazdy autoškôl

12. Zotrvávať v zaparkovanom vozidle po dobu dlhšiu než je nevyhnutne nutné. Obsluha/SBS je oprávnená , ak to uzná za vhodné, od týchto osôb požadovať vysvetlenie. Správa objektu Nivy môže takéto osoby z objektu vykázať.

13. Akákoľvek montáž a/alebo oprava motorového vozidla, ktorá nesúvisí s okamžitým uvedením motorového vozidla do prevádzkyschopného stavu

14. Jazdiť na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach, skateboardoch či iných prostriedkoch

15. Nechať bez dozoru malé deti či nechať voľne pobiehajúce zvieratá (napr. psi bez vôdzky, náhubku)

16. nabíjať elektromobil mimo nabíjacích staníc na tento účel určených

Povinnosti návštevníkov parkoviska objektu Nivy a ďalšie ustanovenia:

Návštevník je povinný nahlásiť Správe objektu Nivy akúkoľvek poruchu na zariadeniach a inom vybavení objektu Nivy a všetky skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.
V prípade evakuácie objektu Nivy je každá osoba nachádzajúca sa v objekte Nivy povinná riadiť sa evakuačnými plánmi rozmiestnenými v areáli a pokynmi Správy objektu Nivy, pracovníkov SBS a inštrukciami vysielanými evakuačným rozhlasom.
Objekt Nivy je súkromným majetkom a Správa objektu Nivy, alebo ním poverení pracovníci sú pri zistení porušovania vyššie uvedených pravidiel oprávnení požiadať takúto osobu aby objekt Nivy opustila. V prípade straty lístka je účtovaný poplatok 15,-Eur + poplatok za parkovné na základe evidencie ŠPZ v systéme.

Pozn.: Správa objektu Nivy si vyhradzuje právo meniť, či doplňovať ustanovenia Parkovacieho poriadku. Prevádzkovateľ NEZODPOVEDÁ za škodu na motorovom vozidle vzniknutú v priestore parkoviska objektu Nivy vrátane krádeže motorového vozidla alebo jeho časti spôsobenou treťou osobou. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci odložené v motorovom vozidle. Užívateľ parkoviska AKCEPTUJE podmienky parkovacieho poriadku a zaväzuje sa nimi bezvýhradne riadiť.

Priestor objektu Nivy je monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom a riadi sa pravidlami GDPR. Informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje môžete nájsť na našej web stránke tu: https://nivy.com/vyhlasenie-o-ochrane-a-spracovani-osobnych-udajov alebo na informačných pultoch v objekte Nivy.

Správa objektu Nivy Stanica Nivy s.r.o., email: info@nivy.com