Vyhlásenie o ochrane a spracovaní osobnych údajov

V prípade, že poskytujete v súvislosti s návštevou polyfunkčného objektu Nivy alebo webových stránok, aplikácií a sociálnych sietí týkajúcich sa polyfunkčného objektu Nivy vaše osobné údaje, my ako (v zmysle GDPR) prevádzkovateľ Stanica Nivy, s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 861 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 120152/B (ďalej len „Nivy“ alebo „my“), by sme vás chceli informovať ohľadom spracúvania vašich osobných údajov a o vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním.


Nivy sú súčasťou medzinárodnej skupiny HB Reavis Group, ktorá pozostáva zo všetkých entít konsolidovaných v rámci HB Reavis Holding S.A., ktorá má centrálu v Luxembursku, na základe čoho sa v tomto vyhlásení o spracúvaní osobných údajov odkazuje na HB Reavis Group (ďalej len „HB Reavis Group“).


Ak sa pohybujete v Polyfunkčnom objekte Nivy alebo v jeho bezprostrednom okolí (ako návštevník, zamestnanec alebo za iným účelom) alebo navštevujete webové stránky, aplikácie alebo sociálne siete súvisiace s Polyfunkčným objektom Nivy, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v kontexte nasledovných účelov:

1. Zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov Polyfunkčného objektu Nivy a zároveň ochrana Polyfunkčného objektu Nivy a majetku,

2. prijatie, spracovanie a vybavovanie sťažností,

3. vydávanie vstupných kartičiek,

4. vzájomná komunikácia,

5. zasielanie pripomienok,

6. analýza preferencií a zasielanie personalizovaného marketingového obsahu,

7. propagácia našej značky, dobrého mena, služieb a podujatí,

8. prevádzkovanie „Help desk“ linky,

9. vydávanie kartičiek na odvoz odpadu,

10. administrácia poistných udalostí v Polyfunkčnom objekte Nivy,

11. vystavovanie faktúr pre fyzické osoby ktoré si prenajímajú parkovacie miesta,

12. poskytovanie WiFi,

13. aplikácia „Ahoj Nivy“,

14. Nivy Gril,

15. Zapožičanie invalidného vozíka,

16. Nájdi svoje auto na parkovisku,

17. Nivy darčeková karta a

18. uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR.


Bližšie vymedzenie jednotlivých účelov:

1. Zaistenie bezpečnosti návštevníkov a užívateľov Polyfunkčného objektu Nivy a zároveň ochrana Polyfunkčného objektu Nivy a majetku

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Ochrana Polyfunkčného objektu Nivy a bezpečnosť ľudí, ktorí využívajú priestory Polyfunkčného objektu Nivy, sú pre nás najvyššou prioritou. Na to, aby sme zabezpečili dostatočnú úroveň ochrany a bezpečnosti, sme do Polyfunkčného objektu Nivy nainštalovali kamerový systém (CCTV). Vždy keď vstúpite do Polyfunkčného objektu Nivy, do garáže alebo do jej blízkeho okolia, či už ako návštevník alebo zamestnanec, môže sa vás týkať jeden alebo viac z nasledujúcich spôsobov snímania a nahrávania:

a) snímame evidenčné číslo vozidla (EČV) v prípade, ak použijete hlasový komunikátor umiestnený pri rampe;

b) snímame EČV v prípade, ak sa v spojitosti s vozidlom využíva technológia rozpoznávania EČV, fungujúca na automatickom otváraní rampy oprávneným vozidlám alebo vstupujete do garáže prostredníctvom použitia vstupnej karty;

c) snímame EČV pri otváraní rampy za účelom zabezpečenia bezplatného parkovania a po uplynutí času, počas ktorého je možné bezplatne parkovať, tieto údaje spracúvame za účelom presného určenia poplatku za parkovanie;

d) zbierame údaje o vstupnej karte pri vstupe a odchode cez kontaktné body v budove, t. j. z verejnej časti do neverejnej časti budovy, aby sme zabezpečili prístup iba oprávnených osôb;

e) vyhotovujeme vaše vizuálne vyobrazenie prostredníctvom nainštalovaného kamerového systému (CCTV), ktorý sníma interné priestory budovy, parkovisko a časť externého priestoru pri budove.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vo všetkých prípadoch spracúvania s cieľom zaistenia bezpečnosti návštevníkov a užívateľov Polyfunkčného objektu Nivy a ochrany budovy a majetku sú vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

a) fotografia EČV vozidla;

b) fotografia EČV vozidla;

c) fotografia EČV vozidla;

d) číslo karty, čas a miesto vstupu;

e) vaše vizuálne vyobrazenie a fotografia EČV vozidla.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a) vaše osobné údaje uchovávame po dobu 7 dní;

b) vaše osobné údaje uchovávame po dobu účtovného roka;

c) vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov;

d) vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov;

e) vaše osobné údaje zachytené kamerami umiestnenými v budove na parkovisku a na vonkajšej časti budovy uchovávame po dobu 15 dní. Vaše osobné údaje zachytené kamerami a snímajúce priamo parkovacie miesta uchovávame po dobu 3 dní.


2. Prijatie, spracovanie a vybavovanie sťažností

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

V každom výťahu nachádzajúcom sa v budove sú umiestnené hlasové komunikátory, prostredníctvom ktorých sa dá pri výskyte problému spojiť s dispečingom budovy v reálnom čase. Tieto hovory sú nahrávané, aby sme v prípade vašej sťažnosti v súvislosti s riešením problému mali k dispozícii zvukový záznam z danej udalosti.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vyhotovovania zvukového záznamu spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Zvukový záznam obsahujúci vašu zvukovú stopu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 15 dní.


3. Vydávanie vstupných kartičiek

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Aby sme vám umožnili vstup do priestorov vášho zamestnávateľa, vydáme vám vstupnú kartičku, ktorá vám umožní vstup do vyhradených priestorov budovy.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vydávania kartičiek spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, názov vášho zamestnávateľa

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu, ktorá skutočnosť nastane skôr.


4. Vzájomná komunikácia

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Filozofiou Polyfunkčného objektu Nivy je otvorenosť a transparentnosť za každých okolností. To zahŕňa otvorenosť v komunikácii s kýmkoľvek, kto sa zaujíma o Polyfunkčný objekt Nivy. Na dosiahnutie tohto cieľa sme vytvorili niekoľko typov kontaktných formulárov, ktoré môžete použiť na priamu komunikáciu s tímom ľudí, ktorí zabezpečujú chod Polyfunkčného objektu Nivy. Navyše sme zverejnili aj e-maily konkrétnych zamestnancov, aby ste ich mohli kedykoľvek kontaktovať s ľubovoľnou otázkou. Na zabezpečenie takejto efektívnej, bezchybnej a priamej komunikácie avšak potrebujeme spracúvať niektoré vaše osobné údaje.

Keď prenajímame našu budovu našim (potencionálnym) klientom, tak je našou prioritou vytvoriť medzi nami efektívny a transparentný komunikačný kanál. Na dosiahnutie tohto účelu používame CRM databázu, ktorá pozostáva z kontaktných údajov (vrátane osobných údajov) našich (potenciálnych) klientov alebo ich zamestnancov. Túto databázu tvoríme na to, aby sme zabezpečili efektívnu a bezchybnú komunikáciu s našim (potenciálnym) klientom a taktiež na vybudovanie databázy pozostávajúcej zo všetkých našich obchodných partnerov.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Ak kontaktujete nás alebo niektorého z našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu alebo webového formulára, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo a v prípade CRM databázy aj pracovnú pozíciu a identifikačné údaje zamestnávateľa.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Uchovávame vaše osobné údaje dovtedy, kým sa neodhlásite z našej kontaktnej databázy.


5. Zasielanie pripomienok

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na zasielanie pripomienok v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi. Vždy keď začnete vypĺňať ktorýkoľvek webový formulár zverejnený na našej webovej stránke, automaticky spracúvame vaše osobné údaje, ktoré vložíte do tohto formulára. V takýchto prípadoch sa môže stať, že zabudnete formulár odoslať a preto využívame automaticky spracúvané osobné údaje na to, aby sme vám zaslali pripomienku na dokončenie formulára alebo na jeho odoslanie.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade keď vám zasielame pripomienky v súvislosti s neodoslanými webovými formulármi, spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované konkrétnym webovým formulárom (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď.).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame počas 30 dní.


6. Analýza preferencií a zasielanie personalizovaného marketingového obsahu

Popis nášho účelu:

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely cieleného marketingu. Budeme analyzovať vaše osobné údaje a vytvárať individuálne profily. Tieto profily sa používajú na odhadovanie vašich budúcich záujmov a na zobrazovanie cielenej (online) reklamy. V prípade, ak vás identifikujeme pomocou cookies alebo e-mailu, zobrazí sa vám na webstránke taký obsah, aký zodpovedá vašim záujmom. Cieľom je, aby sme vám poskytli ponuky, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé. Analýza je založená na vašom (surfovaní) správaní na internete (webová stránka a aplikácia „Ahoj Nivy“). Toto spracovanie vykonávame výhradne za účelom poskytovania atraktívnejších ponúk na nákup tovaru a/alebo služieb a prispôsobenia obsahu webových stránok podľa Vašich preferencií. Zároveň za účelom propagácie našich produktov a služieb, zlepšovania našej značky a dobrého mena zasielaním personalizovaných newslettrov, pozvánok na naše podujatia, marketingových upozornení a nadväzujúcich marketingových materiálov prostredníctvom rôznych dostupných kanálov, ako napríklad marketingová komunikácia zaslaná e-mailom, formou SMS správy, pop-up okien, ako aj remarketing prostredníctvom online reklamy (Google Ads, Facebook Ads, Native ads…).

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vytvárania a zasielania personalizovaného marketingového obsahu pre vás spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, pohlavie, prihlasovacie informácie, nastavenie časového pásma, operačný systém a platformu, informácie o návštevách vrátane adresy URL, hľadané výrazy, informácie o tom, čo ste si na našom webe prezerali alebo hľadali, odpoveď na stránku časy, chyby sťahovania, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii so stránkou (napríklad posúvanie, kliknutia a prejdenie myšou) a metódy použité na opustenie stránky, aktivity používateľov, prehliadanie webových stránok, konkrétna aplikácia „Ahoj Nivy“ nainštalované vo vašom zariadení.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Ak nám udelíte súhlas na vytvárania analýzy preferencií a zasielanie personalizovaného marketingového obsahu a newslettrov, vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým sa neodhlásite z našej databázy.


7. Propagácia našej značky, dobrého mena, služieb a podujatí

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Takisto môžeme spracúvať vaše osobné údaje pri vyhotovovaní fotografií a audio-vizuálnych záznamov, pričom tieto sú použité na účely a oprávnené záujmy propagácie našich podujatí a služieb a na zlepšovanie našej značky a dobrého mena prostredníctvom zverejňovania fotografií (na ktorých sa môžete objaviť) a audio-vizuálnych záznamov na našich sociálnych médiách, ako sú YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok, Twitter a Instagram alebo prostredníctvom iných kanálov, ako sú naše webové stránky.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade propagácie našich podujatí a služieb, ktoré poskytujeme, spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Fotografia a/alebo audiovizuálne vyobrazenie. V prípade, ak ste pozvaný na súkromné podujatie, budeme spracúvať aj meno, priezvisko a e-mail.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať počas celej doby existencie skupiny HB Reavis Group.


8. Prevádzkovanie „Help desk“ linky

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu efektívneho naplnenia našich zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s treťou stranou (náš nájomca a spoločnosť (ti), ktorú(é) zastupujete), ktorá vás uviedla ako kontaktnú osobu. V zmysle zmluvy, ktorú sme uzatvorili s predmetnou treťou stranou, poskytujeme aplikáciu „Help desk“ na reportovanie problémov v súvislosti s budovou, v ktorej má tretia strana prenajaté priestory. Na riadne používanie tejto aplikácie ste nám buď vy alebo daná tretia strana poskytli vaše osobné údaje, keďže ste boli určený ako kontaktná osoba v rámci aplikácie. Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať na zabezpečenie efektívnej a priamej komunikácie a na zabezpečenie plnenia našich povinností voči spoločnosti(am), ktorú(é) zastupujete.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pri zabezpečení bezproblémového chodu aplikácie „Help Desk“ pre našich nájomcov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, podpis, telefónne číslo, e-mail a identifikačné údaje vášho zamestnávateľa, poprípade spoločností, ktoré vás uviedli ako kontaktná osoba.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu alebo zmena vášho pracovného zaradenia, ktorá skutočnosť nastane skôr.


9. Vydávanie kartičiek na odvoz odpadu pre nájomcov

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Každá nájomná jednotka pri svojej existencii vytvára odpad. Aby sme umožnili efektívny a férový odvoz odpadov, každému nájomcovi vydáme kartičku, ktorá presne zaznamená, koľko odpadu za mesiac vyprodukovala daná nájomná jednotka. Vzhľadom na skutočnosť, že odpad budú vyvážať zamestnanci nájomcov, pri tejto aktivite môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vydávania kartičiek na zvážanie odpadov spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Nájomná jednotka, jedinečný identifikátor nájomcu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Počas trvania vášho pracovného vzťahu s naším nájomcom, poprípade trvania nájomného vzťahu, ktorá skutočnosť nastane skôr.


10. Administrácia poistných udalostí v Polyfunkčnom objekte Nivy

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely administrácie poistných udalostí, ktoré sa stali v Polyfunkčnom centre Nivy, napríklad havárie na parkovisku atď. V prípade, že sa vyskytne takáto poistná udalosť, je potrebné vyplniť záznam o poistnej udalosti na poistné účely a iné právne záležitosti.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade riešenia poistných udalostí vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované konkrétnym poistným formulárom.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie poistnej udalosti.


11. Vystavovanie faktúr pre fyzické osoby, ktoré si prenajímajú parkovacie miesta

Popis nášho účelu:

Aby sme mohli vystavovať faktúry s DPH za používanie parkovísk v Polyfunkčnom objekte Nivy, musíme spracovať niektoré osobné údaje.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas vystavovania faktúr v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom je Polyfunkčný objekt Nivy.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno a priezvisko, adresu bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, identifikačné číslo pre daň.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú spracované počas obdobia stanoveného príslušnou legislatívou alebo v súlade s ňou.


12. Poskytovanie WiFi

Popis nášho účelu:

Poskytovanie prevádzky verejnej WiFi siete, ako je definovaná v dokumente ZÁSADY A PODMIENKY VYUŽÍVANIA VEREJNEJ WIFI SIETE (ďalej len „Podmienky“). Link na dokument sa nachádza tu: https://nivy.com/podmienky-pouzivania-verejnej-wifi-siete

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade, ak využívate našu verejnú WiFi sieť, spracúvame vaše osobné údaje za účelom plnenia zmluvnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

V prípade prihlásenia cez formulár budeme spracúvať váš email.

V prípade prihlásenia cez sociálne siete: meno, priezvisko, email, telefón, pohlavie, vek a dátum narodenia.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Spracúvame vaše osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu.


13. Aplikácia „Ahoj Nivy“

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Aplikácia „Ahoj Nivy“ odomkne všetkým registrovaným užívateľom celý rad špeciálnych ponúk, cien alebo obmedzených akcií. Umožňuje vám objavovať a sledovať obchody, udalosti, správy a mapu. Obsah aplikácie a reklama sa v reálnom čase prispôsobujú na základe preferencií získaných z vašich činnosti v rámci aplikácie a v obchodnom centre vďaka iBeacons zariadením Bluetooth na určenie polohy. Niektoré z vyššie uvedených výhod môžete využívať aj v prípade, ak sa do aplikácie „Ahoj Nivy“ nezaregistrujete, ale ju iba stiahnete.


V prípade, ak stiahnete našu mobilnú aplikáciu bez registrácie, môžeme vykonávať spracovateľské operácie za nasledovným účelom:

a) spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri stiahnutí, inštalácii a používaní aplikácie „Ahoj Nivy“, za účelom zasielania prispôsobeného marketingového obsahu bez zistenia vašej totožnosti,

b) vytvárania anonymnej agregovanej štatistiky týkajúcej sa účinku relevantných marketingových kampaní.


V prípade, ak ste stiahli „Ahoj Nivy“ aplikáciu, zaregistrovali ste sa a udelili ste súhlas (v prípade bodu c) súhlas udeľujete priamo operačnému systému Vášho telefónu, a nie aplikácii „Ahoj Nivy“), môžeme vykonávať okrem vyššie uvedených spracovateľských činnosti aj nasledujúce spracovateľské operácie za nasledujúcim účelom:

c) ak sa nachádzate v Polyfunkčnom objekte Nivy alebo v jeho blízkosti poprípade sa zdržujete v nasledovných budovách: Twin City B, Twin City C, Twin City Tower, Nivy Tower, CBC 1, CBC 2, Apollo 3, Apollo 5 a Nové Apollo, ktoré sa nachádzajú v zóne Nivy (aplikácia nezhromažďuje lokalizačné údaje o iných pohyboch), budeme spracúvať lokalizáciu vášho mobilného zariadenia (pomocou Bluetooth (vo všetkých budovách) alebo WiFi (iba v Nivy)) za tým účelom, aby sme vám poskytli personalizovaný marketingový obsah v relevantnom čase a mieste, formou „push notifikácie“;

d) zároveň spracúvame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri stiahnutí, inštalácii a používaní aplikácie „Ahoj Nivy“, za účelom zasielania prispôsobeného marketingového obsahu podľa vašich preferencií a poskytnutia jednej (1) hodiny parkovania navyše okrem bežných dvoch (2) hodín parkovania zadarmo.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Pre spracovateľské činnosti uvedené pod bodom c) a d) vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Pre spracovateľské činnosti uvedené pod bodom a) a b) vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

a) V prípade, ak nie ste registrovaným užívateľom aplikácie „Ahoj Nivy“, budeme spracovávať emplate ID, čo je jedinečný identifikátor aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení;

b) pohlavie (ak je uvedené), vek (ak je uvedený), dátum narodenia (ak je uvedený), PSČ (ak je uvedené), meno a priezvisko (ak sú uvedené), telefónne číslo (ak je uvedené);

c) ak vstúpite do Polyfunkčného objektu Nivy alebo sa nachádzate v blízkosti Polyfunkčného objektu Nivy, budeme spracúvať lokalizačné údaje z vášho mobilného zariadenia o vašom presnom mieste v rámci Polyfunkčného objektu Nivy, poprípade sa zdržujete v nasledovných budovách: Twin City B, Twin City C, Twin City Tower, Nivy Tower, CBC 1, CBC 2, Apollo 3, Apollo 5 a Nové Apollo, ktoré sa nachádzajú v zóne Nivy, vtedy budeme spracovať informácie o príchode a odchode do/z týchto budov;

d) okrem emplate ID budeme spracovávať nasledovné osobné údaje: v prípade, že ste sa prihlásili do aplikácie ručným vyplnením požadovaných a voliteľných informácií, spracúvame osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo, oslovenie, meno, priezvisko (ak je uvedené), dátum narodenia (ak je uvedený), PSČ (ak je uvedené). Môžete využiť aj prihlásenie pomocou vášho Apple účtu. V tom prípade spracúvame vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko (ak je uvedené), dátum narodenia (ak je uvedený), PSČ (ak je uvedené), pohlavie (ak je uvedené). Ak ste sa prihlásili pomocou facebookového účtu, potom v rozsahu e-mailová adresa, úplné meno, profilový obrázok, ID používateľa Facebooku, ďalej názov zariadenia, verzia operačného systému, verzia aplikácie „Ahoj Nivy“, informácie o sledovaní udalostí, že aplikácia bola spustená, bol udelený súhlas, v aplikácii bola zobrazená obrazovka, v aplikácii bol zobrazený marketingový materiál, boli získané bonusové body, kliklo sa na tlačidlo, bolo prijaté upozornenie (ak boli oznámenia odsúhlasené a povolené pre aplikáciu), vyhľadávané produkty /značky/služby a vaše ďalšie preferencie, podstatné pre prispôsobenie marketingového obsahu k vašim preferenciám a zdieľanie týchto informácií s tretími stranami pre vytvorenie cielenej reklamy, marketingového obsahu a personalizovaného newslettra, ktorý vám zasielame.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

a) vaše osobné údaje budú spracované po dobu, kým máte nainštalovanú aplikáciu „Ahoj Nivy“;

b) vaše osobné údaje uchovávame v agregovanej podobe 2 roky;

c) vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako nám to dovolíte pri inštalácii aplikácie, a dáta z iBeaconu uchovávame 90 dní. Odvolať váš súhlas viete priamo v operačnom systéme vášho telefónu;

d) vaše osobné údaje uchovávame počas obdobia platnosti súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím ikonky na manažovanie súhlasov priamo v aplikácii.


14. Nivy Gril

Popis nášho účelu:

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu zabezpečenia efektívneho využívania Grilu, umiestneného na zelenej streche Polyfunčkného centra Nivy, záujemcami o spoločné grilovanie.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade poskytovania služieb komunitného grilu spracúvame vaše osobné údaje za účelom plnenia zmluvnej povinnosti v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu.


15. Zapožičanie invalidného vozíka

Popis nášho účelu:

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom (zabezpečenia) zapožičania invalidného vozíka, ktorý je k dispozícii na informačnom pulte v Polyfunčknom centre Nivy. Bez takého spracovania by sme nemohli zapožičať invalidný vozík žiadateľovi.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade zapožičania invalidného vozíka spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu jedného mesiaca od momentu odovzdania invalidného vozíka.


16. Nájdi svoje auto na parkovisku

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Každé parkovacie miesto je snímané kamerou, ktorá vyhotoví fotku vášho vozidla a uchováva ich v databáze do momentu, kým neupustíte toto parkovacie miesto. Vaše osobné údaje môžeme spracovať v tom prípade, ak pri platobnom termináli zadáte vaše EČV, teda EČV vášho auta, a terminál vám presne ukáže, na ktorom mieste stojí vaše vozidlo a na mape znázorní cestu, ako sa dostanete k vášmu vozidlu. Takéto spracovanie je nevyhnutné, aby sme vám mohli poskytnúť službu vyhľadávania vášho vozidla.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade poskytovania služieb „Nájdi si svoje auto“ spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Fotka vozidla vyhotovená z kamerového záznamu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým vaše auto neopustí parkovacie miesto.


17. Nivy darčeková karta

Popis nášho účelu a oprávnených záujmov:

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje tretej (obdarovanej) osoby spracúvame pri vyhotovení darčekovej karty Polyfunkčného objektu Nivy. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie odovzdania darčekovej karty oprávnenej osobe. Bez takého spracovania by sme nemohli odovzdať kartu prijímateľovi karty.

Aký je náš právny základ a oprávnený záujem pre spracúvanie vašich osobných údajov?

V prípade vyhotovenia darčekovej karty spracúvame vaše osobné údaje alebo osobné údaje tretej osoby na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Aké osobné údaje spracúvame?

Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu.


18. Uplatnenie práva dotknutej osoby podľa GDPR

Popis nášho účelu:

Chránime vaše súkromie čo najviac, a preto spracúvame vaše osobné údaje v súlade s GDPR, ako aj všetkými ostatnými relevantnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, môžete si uplatniť vaše práva u našej zodpovednej osoby, okrem iného aj spôsobom vyplnenia žiadosti na uplatnenie práv, ktorá sa nachádza na informačných pultoch.

Aký je náš právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas vybavenia vášho podnetu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej nositeľom je Polyfunkčný objekt Nivy.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje vyžadované žiadosťou na zabezpečenie efektívnej komunikácie (ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo atď. podľa vlastného výberu)

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na čas nevyhnutný na vybavenie vášho podnetu.


Všeobecné vyhlásenie k uchovávaniu osobných údajov.

Akonáhle nebudeme naďalej potrebovať vaše osobné údaje na účely, na ktoré sme ich spracúvali, tak vaše osobné údaje vymažeme alebo ich archivujeme počas doby stanovenej zákonom alebo archivačným plánom


S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj so spoločnosťami v rámci HB Reavis Group. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom a orgánom verejnej moci (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní t.j. polícia a prokurátor), a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi pri výkone ich právomoci.


Na základe viacerých zmlúv s tretími stranami, ktoré vystupujú ako naši sprostredkovatelia alebo samostatní prevádzkovatelia, môžeme poskytovať vaše osobné údaje najmä týmto spoločnostiam v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie poskytovania služieb špecifikovaných pri jednotlivých spoločnostiach:


· Apollo Property Management, s.r.o., so sídlom: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 538, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29941/B; spoločnosť ako sprostredkovateľ je správcom budovy;

· WALL & Partners a. s., so sídlom: Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 869 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5121/B; spoločnosť sprostredkovateľ zabezpečuje prevádzku CCTV systému.

· HB REAVIS Slovakia a. s., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 346 065, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3429/B, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje marketingové aktivity;

· HB Reavis Group s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 588 427, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 115257/B, spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje marketingové aktivity;

· PosAm, spol. s r.o., so sídlom: Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 365 078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6342/B; spoločnosť ako samostatný prevádzkovateľ zabezpečuje úhradu parkovného za parkovanie;

· Bloomreach SK s.r.o., so sídlom: Staromestská 3, Bratislava-Staré Mesto 811 03, Slovenská republika, IČO: 50 017 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 107011/B; spoločnosť ako sprostredkovateľ zabezpečuje vytváranie personalizovaného marketingu obsahu pre zákazníkov;

· Emplate ApS, so sídlom Kløvermarksvej 23 8200 Aarhus N Denmark, spoločnosť ako samostatný prevádzkovateľ zabezpečuje vývoj a funkčnosť „Ahoj Nivy“ aplikácie,

· AVSystem sp.j., spoločnosť založená podľa práva Poľskej republiky, so sídlom: ul. Radzikowskiego 47 D, 31‐315 Krakov, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu mesta Krakov, jedenáste obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000268200, daňové identifikačné číslo (NIP) 677‐228‐04‐51, štatistické číslo (REGON) 120362919, spoločnosť ako samostatný prevádzkovateľ zabezpečuje poskytovanie WiFi.

· LOYALTEK S.A., so sídlom 1000 Brussels, Cantersteen 47, Belgium, spoločnosť registrovaná pod číslom BE 0820.246.648, spoločnosť ako sprostredkovateľ poskytuje služby pri vydávaní Nivy darčekovej karty.


Okrem vyššie uvedených spoločností používame nasledujúce kategórie sprostredkovateľov: - dátové centrá, hosting - marketingové nástroje - nástroje na analýzu a sledovanie - nástroje na uskutočňovanie udalostí, ankiet alebo prieskumov - obchodné operácie/nástroje na správu - nástroje na správu úloh a komunikáciu.


Používame analytické a marketingové nástroje (napr. Google Analytics, Exponea, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), ktoré zhromažďujú súbory cookie tretích strán. Informácie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) generované súbormi cookie sa budú prenášať do vyššie uvedených spoločnosti a ukladať ich na serveroch aj v Spojených štátoch. Budeme používať tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webových stránok, zostavenia správ o aktivite na webových stránkach. Tieto spoločnosti nebudú spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nemusíte mať úplnú funkčnosť tejto webovej stránky. Používaním našich webových stránok potvrdzujete, že tieto spoločnosti môžu spracovávať údaje spôsobom a na účely uvedené vyššie.


Spracúvanie osobných údajov spoločne s prevádzkovateľmi platforiem sociálnych médií


Polyfunkčný objekt Nivy a (i) facebook.com, (ii) instagram.com ako prevádzkovateľ príslušnej platformy sociálnych médií môžu v istých prípadoch obmedzene a v nevyhnutnej miere spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj ako spoloční prevádzkovatelia. Pri využívaní služieb, ktoré poskytujú títo prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií, Polyfunkčný objekt Nivy pristupuje k podmienkam prevádzkovania týchto stránok a nemá žiadny, poprípade len minimálny dosah na zmenu týchto podmienok.


Využívame napríklad takzvané sociálne plugins z vyššie uvedených prevádzkovateľov sociálnych médií („plugins“), ktoré sú označené ich logami na našej webovej stránke. Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých tieto plugins fungujú. Obsah pluginsov sa prenáša priamo z Facebooku/Instagramu do vášho prehliadača, ktorý ho následne integruje do našej webovej stránky. Integrácia doplnkov spôsobí, že Facebook/Instagram budú dostávať informácie, ku ktorým ste sa dostali na príslušnej webovej stránke Nivy. Ak ste prihlásení pomocou služby Facebook/Instagram, bude môcť priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na týchto sociálnych sieťach. Upozorňujeme, že k výmene týchto informácií dochádza už pri návšteve našej webovej stránky bez ohľadu na to, či s plugins interagujete alebo nie. V závislosti od prevádzkovateľa platformy sociálnych médií sú sprístupňované dotknutým osobám rôzne funkcionality a nástroje, ktorými si môžu spravovať napr. preferencie na zobrazovanie reklám a zasielanie správ s reklamným obsahom, alebo požiadať o uplatnenie akéhokoľvek práva garantovaného Nariadením GDPR a súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Polyfunkčný objekt Nivy nemá žiadny dosah na takéto spracúvanie (nemôže v rámci prevádzkovania svojich stránok alebo mediálnych kanálov takéto spracúvanie zakázať alebo neumožniť) - tvorby štatistiky stránky alebo mediálneho kanálu, ktoré vykonáva príslušný prevádzkovateľ platformy sociálnych médií (pozri vyššie) pre potreby Polyfunkčného objektu Nivy. Štatistiky stránky spravidla vychádzajú z osobných údajov zhromaždených v súvislosti s návštevou alebo interakciou dotknutých osôb so stránkou alebo mediálnym kanálom a ich obsahom. Polyfunkčný objekt Nivy sa môže v rámci funkcionality stránok a mediálnych kanálov s týmito štatistikami oboznamovať a nakladať s nimi. Ak si neželáte, aby Facebook/Instagram o vás zhromažďoval údaje prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa z nich pred návštevou webovej stránky odhlásiť. Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje, nájdete v ich zásadách ochrany osobných údajov:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388


Od koho získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od vás alebo od nášho nájomcu, prípadne od tretej osoby.


Používame automatické individuálne rozhodovanie?

Áno, pri poskytovaní personalizovaného obsahu našej webovej stránky a aplikácie používame automatické individuálne rozhodovanie. Avšak neprijímame žiadne rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracovaní, ktoré majú na vás právne účinky alebo ktoré vás významne ovplyvňujú. Analýzu vášho správania na našej webovej stránke alebo v aplikácii „Ahoj Nivy“ vykonávame výhradne za účelom poskytovania atraktívnejších ponúk na nákup tovaru a/alebo služieb a prispôsobenia obsahu webových stránok podľa vašich preferencií.


Prenášame vaše údaje do tretích krajín?

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únii. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajine mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).


Aké sú vaše práva

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte tieto práva:

· Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracúvame

· Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov

· Právo na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

· Právo na vymazanie osobných údajov v prípade, ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne

· Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov, ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene

· Právo byť vylúčený z automatického individuálneho rozhodovania

· Právo získať osobné údaje údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi

· Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

· Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Ako môžete uplatniť svoje práva?

Elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

Písomne na adresu: Stanica Nivy, s. r. o., k rukám Compliance oddelenie, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Telefonicky: +421 918 723 243


Snažíme sa čo najviac chrániť vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania vašich osobných údajov, môžete si uplatniť vaše práva u našej zodpovednej osoby.


Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktná adresa: Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com


V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov takisto môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm alebo Slovenský dozorný orgán môžete nájsť tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/