Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

Nivy je unikátny a multifunkčný objekt. Je nákupným bulvárom, gastronomickou destináciou, dopravným uzlom, miestom na prácu aj oddych, tržnicou a mestským parkom a Zelená strecha v jednom.
Chceli by sme Vám ponúknuť jedinečný zážitok, príjemné a kultúrne prostredie, v ktorom sa budete dobre cítiť. Preto sme vytvorili Návštevný poriadok, ktorý pomáha k zaisteniu bezpečného a pokojného prostredia v polyfunkčnom objekte Nivy.
Ďakujeme, že budete rešpektovať a dodržiavať tieto všeobecné pravidlá a prajeme Vám príjemné zážitky.

Do polyfunkčného objektu Nivy nie je povolený vstup:

• Osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a návykových látok

• Osobám s horľavinami, výbušninami, zbraňami či nebezpečnými látkami

• Osobám v silno znečistenom alebo zapáchajúcom odeve

• Osobám s malými dopravnými prostriedkami /bicykle, kolobežky, trojkolky/, rovnako ako osobám na kolieskových korčuliach

• Osobám so zvieratami, ktoré nemajú vôdzku, výnimku tvoria vodiaci psi

• Osobám mladším ako 10 rokov bez sprievodu plnoletej osoby

V priestoroch polyfunkčného objektu Nivy je zakázané:

➢ používanie otvoreného ohňa

➢ fajčenie mimo vyhradených miest, , a to vrátane elektronických cigariet, vapingu a užívania iných obdobných tabakových a netabakových výrobkov

➢ konzumácia potravín a nápojov mimo priestorov vyhradených na tento účel

➢ snímanie obrazových alebo iných záznamov bez vopred udeleného súhlasu Správy polyfunkčného objektu Nivy

➢ akákoľvek manipulácia so zariadením (ako je nábytok, skrinky úschovy batožín v lobby, kvetináče a akýkoľvek hnuteľný majetok umiestnený v pasážach a v exteriéry) polyfunkčného objektu Nivy

➢ zneužívanie prostriedkov požiarnej ochrany (hasiace prístroje, požiarne hlásiče a pod)

➢ prevádzkovanie akejkoľvek propagačnej či agitačnej činnosti (ankety, letáky, prieskumy, politické a občianske kampane, charitatívne zbierky a pod.), hlasitej hudby, spevu alebo iného vystúpenia bez vopred udeleného písomného súhlasu Správy polyfunkčného objektu Nivy

➢ organizované zhromažďovanie osôb bez vopred udeleného písomného súhlasu Správy polyfunkčného objektu Nivy

➢ nabíjanie elektrických spotrebičov /telefónov, notebookov a pod./ mimo miesta určeného na tento účel

➢ používanie fyzickej sily, všetkých výrazov a gest osočujúcich rasu, náboženstvo, etnikum, prejavy s výrazným sexuálnym podtextom či iné prejavy, v ktorých dôsledku by mohlo dôjsť k výtržnostiam a narušeniu poriadku v polyfunkčnom objekte Nivy

➢ odhadzovanie odpadu mimo odpadkové koše a odkladanie čohokoľvek mimo miest určených na tento účel

➢ žobranie, ležanie, spanie v priestoroch polyfunkčného objektu Nivy a sedenie na miestach, ktoré nie sú určené k sedeniu

➢ pranie bielizne či výkon iných hygienických úkonov iných než bežné umývanie rúk na toaletách

➢ uväzovanie čohokoľvek aj zvierat, bicyklov a pod. a kdekoľvek v priestoroch polyfunkčného objektu Nivy, s výnimkou miest určených na tento účel

➢ používanie únikových východov mimo situácií, ktoré si vyžadujú evakuáciu polyfunkčného objektu Nivy

➢ používanie a vstupovanie do priestorov, do ktorých je prístup zakázaný piktogramom „Vstup len pre zamestnancov”

➢ voľné manipulácie s technickými zariadeniami budovy na iný účel ako je zariadenie určené (najmä použitie hasiaceho prístroja, stlačenie požiarneho tlačidla)

➢ všetky jednania, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi SR a s princípmi dobrých mravov

Povinnosti návštevníkov polyfunkčného objektu Nivy a ďalšie ustanovenia:

Návštevník je povinný nahlásiť Správe polyfunkčného objektu Nivy akúkoľvek poruchu na zariadeniach a inom vybavení polyfunkčného objektu Nivy a skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.
V prípade evakuácie polyfunkčného objektu Nivy je každá osoba nachádzajúca sa v objekte povinná riadiť sa evakuačnými plánmi rozmiestnenými v areáli polyfunkčného objektu Nivy a pokynmi Správy polyfunkčného objektu Nivy, pracovníkov SBS a inštrukciami vysielanými evakuačným rozhlasom.
Polyfunkčný objekt Nivy je súkromným majetkom a Správa polyfunkčného objektu Nivy alebo ním poverení pracovníci sú pri zistení porušovania vyššie uvedených pravidiel oprávnení požiadať takúto osobu aby polyfunkčný objekt Nivy opustila.

Pozn. Správa objektu Nivy si vyhradzuje právo meniť či doplňovať ustanovenia Návštevného poriadku. Návštevník vstupom do polyfunkčného objektu Nivy AKCEPTUJE podmienky Návštevného poriadku a zaväzuje sa nimi bezvýhradne riadiť.

Priestor polyfunkčného objektu Nivy je monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom a riadi sa pravidlami GDPR. Informácie o tom ako spracúvame Vaše osobné údaje môžete nájsť na našej web stránke tu: https://nivy.com/vyhlasenie-o-ochrane-a-spracovani-osobnych-udajov alebo na informačných pultoch v objekte Nivy.“

Správa polyfunkčného objektu Nivy Stanica Nivy s.r.o., email: info@nivy.com