Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „Láska robí divy.”

(ďalej len „štatút“)

Účelom tohto štatútu je upraviť podmienky propagačnej a reklamnej súťaže s názvom „Láska robí divy.”, ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzenie podrobností o právach a povinnostiach účastníkov tejto propagačnej a reklamnej súťaže. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Organizátor súťaže

1) Organizátorom súťaže je spoločnosť  Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:  50 861 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel  Sro, vložka č.  120152/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „Stanica Nivy“).

II. Predmet a účel súťaže

1) Predmetom a účelom súťaže je propagácia predaja služieb a tovarov Stanice Nivy a web stránky Stanice nivy www.laskarobidivy.sk (ďalej len „web stránka“).

2) Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Stanica Nivy organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto štatúte.

III. Trvanie súťaže 

1) Súťaž trvá najdlhšie od 4.2.2022 do 14.2.2022.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu a platne a účinne sa zaregistrovala prostredníctvom web stránky (ďalej len „účastník súťaže“).

3) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona Občianskeho zákonníka.

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť registráciou na web stránke. Účastník súťaže zadá na web stránke svoje meno, email, meno osoby, ktorej chce poslať odkaz, email osoby, ktorej chce poslať odkaz a text odkazu. Následne, v prípade úspešnej registrácie v súlade s týmto štatútom, príde účastníkovi súťaže potvrdzujúci email o registrácii. Druhej osobe je doručený email s výzvou, aby si prišla pozrieť odkaz, ktorý môže byť  v období mesiacov február a marec zobrazený za podmienok uvedených v tomto štatúte na stene obchodného centra vo vlastníctve Stanice Nivy.

2) Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže len jeden krát.

3) Do žrebovania bude automaticky zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, najmä sa účinne registruje.

4) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru.

5) Celkový počet výhercov, ktorí budú vyžrebovaní vyhlasovateľom súťaže, je 3 (slovom tri).

6) Spôsob určenia výhercu konkrétneho súťažného príspevku spomedzi účastníkov: 3 (slovom traja) výhercovia budú vyžrebovaní zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, pod dohľadom dvoch osôb určených vyhlasovateľom súťaže, pričom žrebovanie konkrétneho výhercu sa uskutoční najneskôr do 3 (slovom troch) dní od skončenia súťaže.

VI. Odmena

1)Predmet výhry v súťaži je nasledovný: 3x darčeková poukážka v hodnote 100 EUR na nákup v obchodnom centre vo vlastníctve Stanice Nivy.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do jedného pracovného dňa od žrebovania, a to zaslaním emailu na emailovú adresu, ktorú výherca zadal pri registrácii. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 24 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom podľa predchádzajúcej vety alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať žrebovaním v nasledovných dvoch pracovných dňoch náhradného výhercu súťažného príspevku, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.

3) Výherca súťaže sa zaväzuje prevziať výhru. O presnom spôsobe a čase odovzdania výhry budú výhercovia informovaní vyhlasovateľom súťaže zaslaním emailu na emailovú adresu, ktorú výherca zadal pri registrácii, pričom sú povinní poskytnúť vyhlasovateľovi súčinnosť, najmä dostaviť sa do obchodného centra vo vlastníctve Stanice Nivy v určenom čase alebo poskytnúť adresu na doručenie výhry, ak sa výherca s vyhlasovateľom súťaže dohodne na doručení výhry poštou.

4) Vyhlasovateľ súťaže odovzdá konkrétnemu výhercovi v čase určenom vyhlasovateľom súťaže výhru v obchodnom centre vo vlastníctve Stanice Nivy alebo odošle výhru konkrétnemu výhercovi súťažného príspevku najneskôr do 30 dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje podľa bodu 3 tohto článku.

5) Ak výherca súťažného príspevku výhru v obchodnom centre vo vlastníctve Stanice Nivy neprevezme, alebo neprevezme zásielku obsahujúcu výhru (ak sa dohodne na takomto doručení s vyhlasovateľom súťaže), a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

6) Na odmenu nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať odmenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

VII. Osobitné ustanovenia 

1) Ak sa preukáže, že účastník súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na odmenu nevzniká, odmena prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o získaní odmeny za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujú záujmy vyhlasovateľa súťaže.

3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná odmena. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola odmena doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.

4) Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že odmeny môžu byť predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je účastník súťaže, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti účastníka súťaže. Rovnako vyhlasovateľ upozorňuje, že nie je vylúčené, že si účastník súťaže musí splniť aj iné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov, napríklad podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním odmeny účastníkovi. Účastník môže odmenu postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím odmeny. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a je v zmysle zásad o spracúvaní osobných údajov uvedených nižšie informovaný, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený spracúvať údaje účastníka, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na webovej stránke.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu, najmä spoločnosť Dataconcept s.r.o..

9) Text odkazu podľa článku V. bod 1) štatútu nesmie presiahnuť 200 znakov. Text odkazu nesmie byť (i) v rozpore s právanými predpismi alebo dobrými mravmi, (ii) hanlivý, urážajúci, zosmiešňujúci, vulgárny, pohoršujúci (iii) poškodzujúci Stanicu Nivy alebo jej spriaznené osoby, (iv) poškodzujúci záujmy tretích osôb alebo propagujúci akékoľvek tovary, služby alebo názory tretích osôb alebo (v) v rozpore s oprávnenými záujmami Stanice Nivy alebo účelom tejto súťaže. V prípade, že odkaz porušuje podmienky podľa predchádzajúcej vety, Stanica Nivy účastníka do súťaže nezaregistruje, odkaz nezobrazí a účastníka zo súťaže vylúči. Stanica Nivy nemá žiadnu povinnosť účastníka súťaže o jeho vylúčení informovať a rozhodnutie je výlučne na jej uvážení.

10) Text odkazu podľa článku V. bod 1) štatútu môže byť v období mesiacov február a marec zobrazený na stene obchodného centra vo vlastníctve Stanice Nivy, s čím účastník súťaže súhlasí. Stanica Nivy nemá žiadnu povinnosť takýto odkaz zobraziť na stene obchodného centra vo vlastníctve Stanice Nivy je výlučne na jej uvážení, či a ktorý odkaz takto zobrazí.

11) Účastník súťaže vyhlasuje, že získal súhlas druhej osoby, ktorej má byť zaslaný odkaz s použitím jej emailu na tento účel. V prípade porušenia tejto povinností, účastník súťaže sľubuje, že odškodní Stanicu Nivy za všetku škodu a náklady, ktoré jej vzniknú.

VIII. Ochrana osobných údajov 

1) V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ (vyhlasovateľ súťaže) by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním. 


Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).


Zároveň by sme Vás radi informovali, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti  s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


2) Aký je náš účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?


Vaše osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • efektívna komunikácia v súvislosti priebehom súťaže;
 • zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 • zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;
 • plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;
 • zasielanie upozornení ohľadne zmien;
 • zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;
 • komunikácia a overovanie Vašej identity;
 • iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;
 • marketingová komunikácia – oslovovanie účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.


Účasť v súťaži je možná iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V opačnom prípade sa súťaže nemôžete zúčastniť.


3) Aké osobné údaje spracúvame?


Osobné údaje spracúvame v rozsahu meno, email a v prípade výhry, adresu na doručenie výhry.


4) Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?


V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (účasti v súťaži), Vaše osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy (súťaže) a do skončenia lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy (súťaže).


V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, Vaše osobné údaje budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy (súťaže).


5) S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

 

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže môže vyhlasovateľ poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu, najmä spoločnosť Dataconcept s.r.o.. Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.


6) Prenášame Vaše údaje do tretích krajín? 


Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).


7) Ostatné informácie

 

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.


8) Aké sú Vaše práva?


Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene, alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu
 • Právo získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


9) Ako môžete uplatniť svoje práva?

 

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Stanica Nivy s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

telefón: +421 918 723 243


Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:


Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

IX. Záverečné ustanovenia 

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke a uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

3) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

4) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, podliehajú výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike.

5) Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 4.2.2022.