Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „NARODENINOVÉ KOLESO ŠTASTIA ”

Účelom tohto štatútu je upraviť podmienky propagačnej a reklamnej súťaže s názvom „Narodeninové koleso štastia”, ktoré sú bližšie popísané nižšie (ďalej len „súťaž“), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzenie podrobností o právach a povinnostiach účastníkov tejto propagačnej a reklamnej súťaže. Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Organizátor súťaže

1) Organizátorom súťaže je spoločnosť  Stanica Nivy s. r. o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:  50 861 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel  Sro, vložka č.  120152/B (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „Stanica Nivy“).

II. Predmet a účel súťaže

1) Predmetom a účelom súťaže je propagácia predaja služieb a tovarov Stanice Nivy.

2) Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Stanica Nivy organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v tomto štatúte.

III. Trvanie súťaže 

1) Súťaž trvá najdlhšie od 23.09.2022 do 25.09.2022, alebo kým sa neminú odmeny podľa článku V. Priebeh súťaže, bod 8 štatútu (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr).

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa tohto štatútu a uskutočnila nákup za podmienok uvedených nižšie v ktorejkoľvek prevádzke obchodného centra Nivy (pre vylúčenie pochybností s výnimkou nákupu cestovných lístkov) v hodnote aspoň 30 EUR (ďalej len „účastník súťaže“).

3) Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona Občianskeho zákonníka.

V. Priebeh súťaže

1) Súťaž bude prebiehať od 23.09.2022 do 25.09.2022, v piatok 23.09.2022 od 15:00 do 20:00 hod. a potom každý deň v čase od 11:00 do 20:00 v priestoroch obchodného centra Nivy (ďalej len „obchodné centrum“), nachádzajúceho sa na ulici Mlynské Nivy 5A, Bratislava, Slovenská republika, ktoré je prevádzkované Stanicou Nivy.

2.) Do súťaže sa účastník súťaže v daný deň môže zapojiť uskutočnením nákupu v ktorejkoľvek prevádzke obchodného centra Nivy (pre vylúčenie pochybností s výnimkou nákupu cestovných lístkov) v hodnote aspoň 30 EUR a preukázaním sa pokladničným dokladom za tento nákup. Rovnakým pokladničným dokladom sa môže účastník súťaže zapojiť do súťaže iba raz. Účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže aj opakovane a to uskutočnením ďalšieho nákupu v ktorejkoľvek prevádzke obchodného centra Nivy (pre vylúčenie pochybností s výnimkou nákupu cestovných lístkov) v hodnote aspoň 30 EUR a preukázaním sa pokladničným dokladom za tento ďalší nákup. Pre vylúčenie pochybností, do súťaže sa je možné zapojiť iba v deň vykonania nákupu.

3) Princípom súťaže je zatočiť Kolesom Šťastia a vytočiť si jednu z Okamžitých výhier (ako sú definované nižšie). Koleso šťastia obsahuje celkom 12 políčok. 12 políčok je označených s číslami, ktoré predstavujú Okamžitú výhru (ako je definovaná nižšie), ktorú si účastníci súťaže prevezmú za podmienok uvedených nižšie ihneď.

VI. Odmena

1) Okamžité výhry v súťaži sú uvedené v prílohe Okamžité výhry (ďalej len „Okamžité výhry“). Počet Okamžitých výhier v súťaži určí vyhlasovateľ súťaže, pričom môže počet Okamžitých výhier kedykoľvek zmeniť.

2) Ak účastník súťaže Okamžitú výhru (Okamžitá výhra ďalej aj ako „odmena“) neprevezme za podmienok tohto štatútu, takýto účastník súťaže stráca nárok na odmenu a odmena prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby účastníkovi súťaže vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

3) Na odmenu nemá účastník súťaže právny nárok a nie je ju možné vymáhať súdnou cestou. Odmena odovzdaná účastníkovi súťaže je konečná, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude takýto spor posudzovať vyhlasovateľa súťaže a jeho rozhodnutie je konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať odmenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v bode 1 tohto článku štatútu a aká im bola pridelená. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že odmenu nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej odmeny, ako je pridelená odmena. V prípade, že vyhlasovateľ  súťaže vydá účastníkovi súťaže omylom inú odmenu,  alebo mu je vydaná viac ako jednu odmena, je účastník súťaže povinný okamžite vrátiš takto získanú odmenu vyhlasovateľovi súťaže.

5) Výherca súťaže bude o výhre Okamžitej výhry informovaný bezprostredne po vytočení na kolese šťastia osobami poverenými zabezpečením priebehu súťaže a Okamžitá výhra mu bude odovzdaná osobami poverenými zabezpečením priebehu súťaže. Ak výherca výhru odmietne, vyhlasovateľ súťaže si výhru ponechá a zaradí ju do ďalších žrebovaní o Okamžité výhry.

VII. Osobitné ustanovenia 

1) Ak sa preukáže, že účastník súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom jeho spriaznenej osoby, alebo ich blízkou osobou, tak nárok tejto osoby na odmenu nevzniká, odmena prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o získaní odmeny za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzujú záujmy vyhlasovateľa súťaže.

3) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že odmena nebola účastníkovi súťaže odovzdaná.

4) Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje, že odmeny môžu byť predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, resp. v zmysle iného podobného zákona, platného a účinného v štáte, ktorého príslušníkom je účastník súťaže, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti účastníka súťaže. Rovnako vyhlasovateľ upozorňuje, že nie je vylúčené, že si účastník súťaže musí splniť aj iné povinnosti podľa osobitných právnych predpisov, napríklad podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa zdravotného poistenia alebo sociálneho zabezpečenia.

5) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním odmeny účastníkovi. Účastník môže odmenu postúpiť na inú osobu iba so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím odmeny. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

6) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a je v zmysle zásad o spracúvaní osobných údajov uvedených nižšie informovaný, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený spracúvať údaje účastníka, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže alebo súťaž predčasne ukončiť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel alebo predčasné ukončenie súťaže je povinný bezodkladne zverejniť na webovej stránke https://nivy.com/. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté výhercom súťaže v súvislosti s používaním odmeny. Výhercom súťaže nevzniká právo odmeny reklamovať.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu, najmä spoločnosť  PS: Events s.r.o., so sídlom Šustekova 2689/5, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50410032, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 113327/B

VIII. Ochrana osobných údajov 

1) V prípade, že poskytujete Vaše osobné údaje, my ako prevádzkovateľ (vyhlasovateľ súťaže) by sme Vás chceli informovať ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov a o Vašich právach súvisiacich s týmto spracúvaním. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov v súvislosti s účasťou na súťaži je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži).

Zároveň by sme Vás radi informovali, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ďalej využívať osobné údaje získané v súvislosti  s účasťou na súťaži na marketing a za účelom propagácie svojich eventov a služieb, zlepšovanie značky a dobrého mena, bez nároku na akúkoľvek odmenu z Vašej strany na základe svojich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2) Aký je náš účel na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sa používajú na účel zabezpečenia priebehu súťaže a ochrany a vymoženia práv a záujmov vyplývajúcich z nášho vzťahu. Tento účel zahŕňa najmä nasledovné spracovateľské operácie:

 • efektívna komunikácia v súvislosti priebehom súťaže;
 • zabezpečenie vyriešenia Vašej sťažnosti alebo uplatneného nároku;
 • zabezpečenie riadneho priebehu súťaže;
 • plnenie našich povinností a uplatňovanie našich práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy medzi Vami a nami;
 • zasielanie upozornení ohľadne zmien;
 • zjednodušenie vytvárania obchodných vzťahov v budúcnosti;
 • komunikácia a overovanie Vašej identity;
 • iné záležitosti nevyhnutné pre zabezpečenie priebehu súťaže;
 • marketingová komunikácia – oslovovanie účastníkov súťaže s rôznymi ponukami.


Účasť v súťaži je možná iba v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje. V opačnom prípade sa súťaže nemôžete zúčastniť.


3) Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje spracúvané v rozsahu potrebnom na riadne zabezpečenie súťaže a odovzdanie výhry, pričom spracúvame meno, priezvisko, email, telefón a dátum narodenia.

4) Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prípade, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (účasti v súťaži), Vaše osobné údaje budú spracúvané do konca platnosti zmluvy (súťaže) a do skončenia lehoty uplatnenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy (súťaže).

V prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely, Vaše osobné údaje budú spracúvané jeden rok odo dňa konca platnosti zmluvy (súťaže).

Týmto nie je dotknuté osobitné spracúvanie osobných údajov pri používaní aplikácie, ktoré sa spravuje podmienkami aplikácie.

5) S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Na účely zabezpečenia vykonania súťaže môže vyhlasovateľ poveriť organizačným a technickým zabezpečením celého priebehu súťaže akúkoľvek tretiu osobu, najmä spoločnosť JUTURN SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Meteorová 1, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 875 224, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 30623/B

Taktiež môžeme byť povinní poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní (polícia a prokurátor) a to iba v nevyhnutnom rozsahu vyžadovanom platnými a účinnými právnymi predpismi.

6) Prenášame Vaše údaje do tretích krajín? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky a iných členských štátov Európskej únie. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané krajinou mimo Európskej únie, iba ak táto krajina bola potvrdená Európskou komisiou, ako krajina s adekvátnou úrovňou ochrany osobných údajov alebo ak existujú iné dostatočné záruky na ochranu osobných údajov (napríklad, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné európske zmluvné doložky o ochrane osobných údajov).

7) Ostatné informácie

Osobné údaje taktiež môžu, v opodstatnených prípadoch, podliehať spracúvaniu na účel vysporiadania sa s právnymi záležitosťami, vrátane vykonávania povinností orgánov verejnej moci a ich sledovanie na účel právnej ochrany. Osobné údaje môžu byť taktiež archivované vo verejnom záujme, ako aj na vedecký, historický alebo štatistický výskum.

8) Aké sú Vaše práva?

Vaše práva ako dotknutej osoby sú uvedené nižšie. Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III GDPR, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné. Máte nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame
 • Právo na opravu nesprávnych a nepresných osobných údajov a právo na doplnenie neúplných údajov
 • Právo na obmedzenie, t. j. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov v prípade ak chýba účel alebo sa spracúvali nezákonne
 • Právo namietať proti spracúvaní osobných údajov ak sa domnievate, že sme nespracúvali osobné údaje oprávnene, alebo ak spracúvame Vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu
 • Právo získať osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

9) Ako môžete uplatniť svoje práva?

elektronicky: dataprivacy@hbreavis.com

písomne na adresu: Stanica Nivy s. r. o., Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

telefón: +421 918 723 243

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie čo najviac a preto spracúvame Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Ak však nesúhlasíte so spôsobom spracúvania Vašich osobných údajov, tak si môžete uplatniť Vaše práva u našej zodpovednej osoby:

Kontakt zodpovednej osoby: Erika Wild, kontaktný adresa na Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

Alebo môžete podať sťažnosť dozorného orgánu v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Váš lokálny dozorný orgán môžete nájsť na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

IX. Záverečné ustanovenia 

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke https://nivy.com/ a uložený v sídle vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto pravidiel súťaže s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto pravidiel.

3) Tento štatút, ako aj všetky s ním súvisiace záležitosti sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom.

4) Všetky spory, žaloby alebo konania vyplývajúce z tohto štatútu a/alebo v súvislosti s ním, podliehajú výlučnej právomoci súdov v Slovenskej republike.

5) Tento štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom 05.04.2021
Príloha: "Okamžité výhry"

Počet

Výhra

Pupa Milano

20

Kozmetický balíček v hodnote 20€

FORM FACTORY

100

7 dňový free pass                                                                      

HUMANIC

6

Voucher na nákup v hodnote 50€

PLAN BE

3

Voucher na nákup v hodnote 20€

RITUALS

200

Kozmetický balíček

OPTIKA FROHLICH


Reklamné predmety

HYDROTOUR

15

Reklamné predmety

FUSAKLE

300

Voucher na 5 € zľava pri nákupe nad 30 eur


5

5 balíčkov á 2 páry ponožiek

CUREL

50

Voucher na 10% zľavu na nákup

BIO ORGANIC

1

Balík produktov

ALLTOYS

1

Kreatívny set s rozprávkou

ŠEVT

30

Balík produktov

SMARTSHOP 4KA

2

Bezdrôtové slúchadlá Samsung Galaxy Buds +

GRAND OPTICAL

7

Poukazy na vyšetrenie zraku


1

Slnečné okuliare

DERMACOL

150

2€ bankovka na nákup                                                                                                                                                    

WINEPLANET

1

Prosecco Reya Valdobbiadene + reklamné predmety

DOUGLAS

3

Balíky produktov

SOFIA

6

Balíky produktov

YEME

5

250 g balenia káv s logom YEME


4

Čaj Naša Bylinkáreň s logom YEME

MARTINUS

10

Darčekové poukážky v rôznych cenových reláciách v celkovej hodnote 200€

SLOVAK LINES

200

Voucher s propokódmi na zľavu

BENU

20

Balíček Livsane

DENTAL BROTHERS

3

Poukaz na bielenie zubov

ROUS CAFE

6

250g káva

DM Drogerie

60

sprchovací gel

DOUGLAS

2

2 x balíček

iStores

10

20 € poukážky na nákup v predajni iStores

YVES ROCHER

3

Balíčky produktov

DORMEO

6

2 x panvica, 2 x vankúš, 2 x sova

INTERSPORT

1

150 € voucher

FashionLive!

3

Vstup 1+1 na FashionLive!

NIVY

360

CD Jana Kirschner


14

Jogamatky


480

Balík zošit, pero a nálepka


225

Pršiplášť


1200

Tašky plátenné veľké


1500

Tašky plátenné malé


500

Tašky sieťové


60

Dáždniky


550

Rúška


800

Čierne šnúrky na krk


180

Vitamin Well vodaOvocné štavy Pijo Bio


20

Darčeková karta Nivy v hodnote 20€